Σχέδιο

Γενική περιγραφή

Στόχος του έργου EnergyWater είναι να προσφέρει υποστήριξη σε ΜΜΕ προωθώντας ενεργειακά αποδοτικά συστήματα επεξεργασίας υδάτων, μέσα από την ανάπτυξη ενός διαδικτυακού εργαλείου Αυτοαξιολόγησης της Διαχείρισης Ενέργειας (Energy Management Self-Assessment-EMSA) και τη δημιουργία ενός Δικτύου Ενεργειακών Αγγέλων (Energy Angels Network). Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις-EASME) με 1.980.188€ και έχει διάρκεια τρία έτη (01/02/2016 – 31/01/2019).

Στόχος του έργου EnergyWater είναι να προσφέρει υποστήριξη σε ΜΜΕ μέσα από την ανάπτυξη του διαδικτυακού εργαλείου EMSA και τη δημιουργία ενός Δικτύου Ενεργειακών Αγγέλων (Energy Angels Network)

Στόχος αντιμετώπισης περιβαλλοντικών προβλημάτων

Το έργο EnergyWater εντάσσεται στο πρόγραμμα «Ενεργειακή Απόδοση 16–2014/2015: Οργανωτική καινοτομία για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στη βιομηχανία» και αφορά τους ακόλουθους τομείς ενδιαφέροντος: «συγκριτική αξιολόγηση απόδοσης βιομηχανικών συστημάτων» και «διαχείριση ενέργειας στις ΜΜΕ και τη βιομηχανία». Το έργο EnergyWater αποτελεί το πρώτο βήμα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης μέσα από την ανάπτυξη εργαλείων και ενός δικτύου που θα βοηθήσουν τις μεταποιητικές εταιρείες σε ολόκληρη την Ευρώπη να κάνουν πραγματικότητα το στόχο της «ενεργειακής απόδοσης». Στόχος του έργου EnergyWater είναι να αντιμετωπίσει ορισμένες από τις κυριότερες προκλήσεις στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης λαμβάνοντας υπόψη δύο βασικούς παράγοντες:

 • Την ανάγκη για σύγκριση και αξιολόγηση. Ο καλύτερος τρόπος για να υιοθετήσει μια εταιρεία μια νέα πρακτική είναι να διαπιστώσει ότι η εν λόγω νέα πρακτική χρησιμοποιήθηκε από μια ανάλογη εταιρεία για την επίλυση ενός προβλήματος παρόμοιου με αυτό που αντιμετωπίζει η ίδια. Μέσα από την ανάπτυξη και τη χρήση του διαδικτυακού εργαλείου Αυτοαξιολόγησης της Διαχείρισης Ενέργειας (EMSA) του EnergyWater σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι εταιρείες μπορούν να αποκτήσουν μια ιδέα για τον τρόπο που άλλες εταιρείες χειρίζονται το ζήτημα της ενεργειακής απόδοσης σε σχέση με τη δική τους περίπτωση.
 • Την ηγεσία των Ενεργειακών Αγγέλων. Η ύπαρξη αντικειμενικών στατιστικών στοιχείων αποτελεί πάντα ένα καλό πρώτο επιχείρημα για να πειστούν οι επιχειρήσεις να εφαρμόσουν νέες λύσεις. Ωστόσο, αυτό δεν επαρκεί από μόνο του. Ο βιομηχανικός τομέας έχει ανάγκη από έμπιστους παρόχους με αποδεδειγμένη εμπειρία και λύσεις στοχευμένες σε συγκεκριμένα προβλήματα. Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών εξοικονόμησης ενέργειας δεν είναι ακόμη επαρκώς ανεπτυγμένες όσον αφορά τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Υπάρχουν χιλιάδες εταιρείες που παρέχουν λύσεις ενεργειακής απόδοσης, ωστόσο οι βιομηχανικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να προβληματίζονται σχετικά με το ποια είναι η κατάλληλη για την περίπτωσή τους.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο EnergyWater αναπτύχθηκε λαμβάνοντας υπόψη τέσσερις βασικές παραδοχές:

 • Την ανάγκη για ενεργειακούς ελέγχους που βασίζονται σε κοινή μεθοδολογία. Είναι απαραίτητο να βοηθήσουμε να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας σε ορισμένους τομείς της αγοράς όπου η προσφορά υπηρεσιών ενεργειακών ελέγχων είναι γενικά περιορισμένη. Για το λόγο αυτό το έργο EnergyWater αποσκοπεί στη δημιουργία μιας μεθόδου αυτοελέγχου στην οποία μπορούν να έχουν πρόσβαση οι ΜΜΕ και οι μεγάλες επιχειρήσεις μέσω ενός διαδικτυακού εργαλείου προκειμένου να αξιοποιήσουν το δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας στις βιομηχανικές διαδικασίες.
 • Την ανάγκη για εργαλεία ανοικτής πηγής για την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ επιχειρήσεων και την προώθηση της συγκριτικής αξιολόγησης και μάθησης μέσω σύγκρισης. Παρόλο που υφίστανται καλές μεθοδολογίες στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης, οι εταιρείες δεν τις αξιοποιούν επαρκώς. Ένα ανοικτό διαδικτυακό εργαλείο που να δίνει στους τελικούς χρήστες τη δυνατότητα να προσθέτουν νέο υλικό, γνώμες και βέλτιστες πρακτικές μπορεί να προσεγγίσει το κοινό στο οποίο απευθύνεται πολύ πιο εύκολα από ένα εγχειρίδιο με προκαθορισμένες οδηγίες. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο το διαδικτυακό εργαλείο Αυτοαξιολόγησης της Διαχείρισης Ενέργειας (EMSA) του EnergyWater θα βοηθήσει τις εταιρείες, παρέχοντας τόσο πληροφορίες (ενεργειακός έλεγχος από την ίδια την εταιρεία με δυναμικό εξοικονόμησης) όσο και τεχνογνωσία (στρατηγικές βέλτιστης πρακτικής και εταιρείες παροχής ενεργειακών υπηρεσιών (EΠΕΥ) που παρέχουν υπηρεσίες βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης).
 • Οι Εταιρίες Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών (EΠΕΥ) θα ενεργήσουν ως διαμεσολαβητές σε τεχνικό και οικονομικό επίπεδο για την υλοποίηση του στόχου της εξοικονόμησης ενέργειας. Οι ΕΠΕΥ διαδραματίζουν βασικό ρόλο παρέχοντας τεχνογνωσία στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας και διευκολύνοντας την πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Το Δίκτυο Ενεργειακών Αγγέλων θα συμβάλλει στην προβολή του ρόλου των εξειδικευμένων ενεργειακών ελεγκτών και θα βελτιώσει τη διαθεσιμότητά τους, ενώ παράλληλα θα συνδέσει τα προγράμματα επένδυσης στην ενεργειακή απόδοση με επενδυτές.
 • Η συμμετοχή των δημόσιων αρχών είναι καταλυτική για τη διαμόρφωση κανονισμών ενεργειακής απόδοσης που θα επιφέρουν σημαντικά αποτελέσματα. Ένας από τους κυριότερους φραγμούς στην εφαρμογή μέτρων ενεργειακής απόδοσης είναι ότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές που αφορούν τη διαχείριση της ενέργειας και των υδάτων δεν είναι επαρκώς ενσωματωμένες στα συστήματα όλων των χωρών με αποτέλεσμα να μην επιτυγχάνεται διασύνδεση των αποτελεσμάτων. Επιπλέον, τα οικονομικά κίνητρα που παρέχονται για την υιοθέτηση τεχνολογιών ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης νερού είναι ανεπαρκή. Υπάρχει ανάγκη εντοπισμού και άρσης των ρυθμιστικών και μη ρυθμιστικών φραγμών που δυσχεραίνουν τη χρήση συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης και άλλων μηχανισμών χρηματοδότησης από τρίτους με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας. Θα πρέπει να δοθεί ενθάρρυνση στα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες ώστε να αξιοποιήσουν πλήρως τους πόρους των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής για την προώθηση των επενδύσεων στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης. Το έργο φιλοδοξεί να διαμορφώσει μια πολιτική που περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι κυβερνήσεις μπορούν να ενθαρρύνουν τη διαχείριση της ενέργειας στον βιομηχανικό κλάδο.
Το έργο EnergyWater αποτελεί το πρώτο βήμα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στη βιομηχανία και το εμπόριο μέσα από την ανάπτυξη εργαλείων και ενός δικτύου που θα βοηθήσουν τις μεταποιητικές εταιρείες σε ολόκληρη την Ευρώπη να κάνουν πραγματικότητα το στόχο της ενεργειακής απόδοσης.

Στόχοι

Οι στόχοι του έργου είναι οι εξής:

 • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας της ΕΕ μειώνοντας κατά 20% το ενεργειακό κόστος των μεθόδων διαχείρισης υδάτων που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις. (WP4)

Κατά την ολοκλήρωση του έργου θα έχει επιτευχθεί συνολική εξοικονόμηση της τάξης των 26 GWh ετησίως, χάρη στην εφαρμογή μέτρων ενεργειακής απόδοσης από τις ευρωπαϊκές κατασκευαστικές εταιρείες.

 • Εντοπισμός των δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας και συγκριτική αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης μέσω ενός συνεργατικού διαδικτυακού εργαλείου Αυτοαξιολόγησης της Διαχείρισης Ενέργειας (EMSA). (WP1 & WP2)

Οι μεταποιητικές βιομηχανίες μπορούν να καταχωρίζουν ανώνυμα τα στοιχεία τους στο διαδικτυακό εργαλείο EMSA για να βλέπουν την κατάταξή τους σε σχέση με άλλες εταιρείες που χρησιμοποιούν τις ίδιες μεθόδους.

 • Ενίσχυση της αγοράς εξοικονόμησης ενέργειας μέσα από τη δημιουργία ενός «Δικτύου Ενεργειακών Αγγέλων»: διευκόλυνση των επαφών με εξειδικευμένους ενεργειακούς ελεγκτές και διαχειριστές και παροχή πρόσβασης σε υποστηρικτικά μέσα για την υλοποίηση και χρηματοδότηση έργων εξοικονόμησης νερού και ενέργειας. (WP3)

Το έργο EnergyWater θα προετοιμάσει το έδαφος για την προσέλκυση επενδύσεων παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με το δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας και δημιουργώντας ένα δίκτυο εξουσιοδοτημένων παρόχων ενεργειακών υπηρεσιών (με τεχνική και οικονομική εξειδίκευση). Επιπλέον, το Δίκτυο Ενεργειακών Αγγέλων θα θέσει σε εφαρμογή ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για να βελτιώσει την διαθεσιμότητα των εξειδικευμένων ενεργειακών ελεγκτών και διαχειριστών στα πλαίσια του οποίου θα εκπαιδευτούν τουλάχιστον 200 άτομα.

 • Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των μεθόδων διαχείρισης υδάτων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία μέσα από δραστηριότητες συγκριτικής αξιολόγησης και έναν οδηγό βέλτιστων πρακτικών βασισμένο σε μελέτες πραγματικών περιπτώσεων. (WP4)

Οι στρατηγικές εξοικονόμησης ενέργειας που καθορίζονται στο διαδικτυακό εργαλείο EMSA θα εφαρμοστούν σε μεταποιητικές βιομηχανίες. Θα καταρτιστεί έγγραφο καθοδήγησης με τις καλύτερες στρατηγικές εξοικονόμησης ενέργειας για τα συστήματα διαχείρισης υδάτων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία.

 • Άσκηση επιρροής για τη θέσπιση κανονισμών αναφορικά με την ενεργειακή απόδοση μέσα από τη συμμετοχή των δημόσιων αρχών. (WP4)

Με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στις μεταποιητικές βιομηχανίες, τόσο οι ιδιώτες όσο και οι δημόσιοι φορείς πρέπει να αποκτήσουν επίγνωση του ρόλου τους. Θα εντάξουμε τις δημόσιες αρχές στο έργο EnergyWater με σκοπό τον εντοπισμό και την άρση των ρυθμιστικών και μη ρυθμιστικών φραγμών που δυσχεραίνουν τη χρήση συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης και άλλων μηχανισμών χρηματοδότησης από τρίτους στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας.

Figure 1. Market barriers implementing energy efficiency in industries.

Εικόνα 1. Φραγμοί στην αγορά που δυσχεραίνουν την επίτευξη του στόχου της ενεργειακής απόδοσης στη βιομηχανία.

 

Figure 2. Solutions proposed in the energywater proposal removing market barriers.

Εικόνα 2. Λύσεις που προτείνονται στο πλαίσιο του EnergyWater για την άρση των φραγμών στην αγορά.

Μία από τις προκλήσεις του έργου EnergyWater είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας της ΕΕ, μειώνοντας κατά 20% το ενεργειακό κόστος των μεθόδων διαχείρισης υδάτων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία.

Expected results

Τα κυριότερα αποτελέσματα του έργου σε σχέση με τον επιδιωκόμενο στόχο είναι:

Στόχος Στόχος σε αριθμούς Φιλόδοξος στόχος έως το 2020 Τρόπος επίτευξης στόχου
Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας 26 GWh 78 GWh Οι Ενεργειακοί Άγγελοι θα παίξουν βασικό ρόλο εφαρμόζοντας μέτρα ενεργειακής απόδοσης.
Εξειδικευμένοι ενεργειακοί ελεγκτές και διαχειριστές 200 400 Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα πλαίσια του Δικτύου Ενεργειακών Αγγέλων
Πραγματοποιηθείσες επενδύσεις 1.300.000 € 3.000.000 € Οι Ενεργειακοί Άγγελοι γενικά και οι ΕΠΕΥ ειδικότερα θα πραγματοποιήσουν επενδύσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στις μεταποιητικές βιομηχανίες.
Άσκηση επιρροής σε φορείς χάραξης πολιτικής 100 150 Θα προγραμματιστούν συναντήσεις με φορείς χάραξης πολιτικής με στόχο την καλύτερη εφαρμογή των πολιτικών ενεργειακής απόδοσης και την παροχή υποστήριξης.

Παράλληλα, το έργο θα έχει αντίκτυπο και σε άλλους σημαντικούς τομείς:

 • Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας: Η εξοικονόμηση ενέργειας στις μεταποιητικές εταιρείες θα μειώσει το κόστος παραγωγής και θα δώσει ώθηση στην ανταγωνιστικότητα.
 • Εφαρμογή πολιτικών ενεργειακής απόδοσης: Κατά την εκτέλεση του έργου θα εφαρμοστούν πολλά από τα άρθρα της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση όπως: «Άρθρο 8: Ενεργειακοί έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής διαχείρισης», «Άρθρο 16: Συστήματα αναγνώρισης προσόντων, διαπίστευσης και πιστοποίησης», «Άρθρο 17: Πληροφόρηση και κατάρτιση» και «Άρθρο 18: Ενεργειακές υπηρεσίες», μεταξύ άλλων.
 • Δημιουργία κατάλληλου κλίματος για την προσέλκυση επενδύσεων μέσα από τον εντοπισμό των δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας και τη δημιουργία ενός δικτύου Ενεργειακών Αγγέλων που θα λειτουργήσει καταλυτικά στην υλοποίηση και την χρηματοδότηση έργων ενεργειακής απόδοσης.
 • Μέθοδος υλοποίησης: Θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις και εργαστήρια με στόχο την ενημέρωση των δημόσιων αρχών, των φορέων χάραξης πολιτικής και των ενδιαφερόμενων βιομηχανιών σχετικά με τις οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των σχεδιαζόμενων προγραμμάτων, προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης.
 • Ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων: Οι Ενεργειακοί Άγγελοι θα εκπαιδευτούν προκειμένου να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στη διαχείριση και τον έλεγχο της ενέργειας, ενώ άλλοι επαγγελματίες θα αποκτήσουν δεξιότητες διαχείρισης ενέργειας μέσα από το διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Figure 3

Εικόνα 3

70

οντότητες

70 φορείς στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης θα αποτελέσουν μέρος του Δικτύου Ενεργειακών Αγγέλων.

1000

βιομηχανικές επιχειρήσεις

Πάνω από 1.000 βιομηχανικές επιχειρήσεις θα χρησιμοποιήσουν το διαδικτυακό εργαλείο EMSA

100

φορείς χάραξης πολιτικής

Θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια σε 6 διαφορετικές χώρες με στόχο την άσκηση επιρροής σε 100 φορείς χάραξης πολιτικής.

75

επαγγελματίες

75 επαγγελματίες θα λάβουν διαδικτυακή εκπαίδευση για να αναλάβουν καθήκοντα ενεργειακών διαχειριστών.

125

Ενεργειακοί Άγγελοι

125 Ενεργειακοί Άγγελοι θα εκπαιδευτούν για να αναλάβουν καθήκοντα ενεργειακών ελεγκτών και διαχειριστών.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ EMSA

Το εργαλείο Αυτοαξιολόγησης της Διαχείρισης Ενέργειας (EMSA) θα αποτελέσει μια ανώνυμη και δωρεάν διαδικτυακή πλατφόρμα για τη συγκριτική αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης των μεθόδων διαχείρισης υδάτων που χρησιμοποιούνται από τις ευρωπαϊκές μεταποιητικές βιομηχανίες. Μετά τη διενέργεια αυτοαξιολόγησης, το εργαλείο θα παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες με εξατομικευμένα μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Το εργαλείο EMSA θα βασιστεί σε υφιστάμενα πρότυπα όπως το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ), τα πρότυπα του EVO (Efficiency Valuation Organization-Οργανισμός Αξιολόγησης Απόδοσης), το πρότυπο ISO 50001 και το εργαλείο αξιολόγησης της διαχείρισης ενέργειας της Carbon Trust.

Δίκτυο Ενεργειακών Αγγέλων

Το Δίκτυο Ενεργειακών Αγγέλων θα βελτιώσει τη διαθεσιμότητα των εξειδικευμένων ενεργειακών ελεγκτών και διαχειριστών καθώς και των παρόχων ενεργειακών υπηρεσιών και χρηματοδοτών. Το δίκτυο θα αποτελείται από εταιρείες ή ιδιώτες επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης (ΕΠΕΥ, ερευνητικά κέντρα, ενεργειακοί ελεγκτές, πάροχοι τεχνολογικών υπηρεσιών, κ.λπ.). Το Δίκτυο Ενεργειακών Αγγέλων θα παρέχει συμβουλές σχετικά με βέλτιστες πρακτικές και τρόπους χρήσης καινοτόμων τεχνολογιών και θα δημιουργήσει δεσμούς με στρατηγικούς εταίρους με την προοπτική προσέλκυσης χρηματοδότησης για το έργο.