Το πρόγραμμα EnergyWater

Το πρόγραμμα EnergyWater στοχεύει στην υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), διευκολύντας τις ενεργειακά αποδοτικές μεθόδους διαχείρισης υδάτων, μέσα από την υλοποίηση ένος διαδικτυακού εργαλείου, το οποίο καλείται EMSA, και την παράλληλη δημιουργία ενός δικτύου από Energy Angels. Xρηματοδοτημένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EASME) με συνολικό προυπολογισμό 1,980,188€, το πρόγραμμα EnergyWater έχει διάρκεια τριών χρόνων (01/02/2016 – 31/01/2019).

Γνωρίστε τους εταίρους μας

Η κοινοπραξία του ΕnergyWater προγράμματος αποτελείται από 10 εταίρους, οι οποίοι εμπλουτίζουν την πρωτοβουλία αυτή με σχετική εμπειρία, χάρη στην υψηλή τεχνογνωσία τους, καθώς και την ευρεία δικτύωση τους και επιρροή.

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

Επαγγελματικές εκδηλώσεις δικτύωσης του EnergyWater. Μείνετε συντονισμένοι για το ημερολόγιο του 2015-2019. Μη χάσετε καμία εκδήλωση. Διαβάστε περισσότερα

Στόχος του έργου EnergyWater είναι να προσφέρει υποστήριξη σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) μέσα από την ανάπτυξη του διαδικτυακού εργαλείου EMSA και τη δημιουργία ενός Δικτύου Ενεργειακών Αγγέλων (Energy Angels Network). Το παρόν έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα-Πλαίσιο «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ EMSA

Το εργαλείο Αυτοαξιολόγησης της Διαχείρισης Ενέργειας (EMSA) θα αποτελέσει μια ανώνυμη και δωρεάν διαδικτυακή πλατφόρμα για τη συγκριτική αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης των μεθόδων διαχείρισης υδάτων που χρησιμοποιούνται από τις ευρωπαϊκές μεταποιητικές βιομηχανίες. Μετά τη διενέργεια αυτοαξιολόγησης, το εργαλείο θα παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες με εξατομικευμένα μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Το εργαλείο EMSA θα βασιστεί σε υφιστάμενα πρότυπα όπως το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ), τα πρότυπα του EVO (Efficiency Valuation Organization-Οργανισμός Αξιολόγησης Απόδοσης), το πρότυπο ISO 50001 και το εργαλείο αξιολόγησης της διαχείρισης ενέργειας της Carbon Trust.

 • Το διαδικτυακό εργαλείο EMSA (Αυτο-αξιολόγηση ενεργειακής αποδοτικότητας) θα παρέχεται δωρεάν και ανώνυμα προς την αποτίμηση της κατανάλωσης που σχετίζεται με βιομηχανικές διεργασίες που χρησιμοποιούν υδάτινους πόρους
 • Δυνατότητα κατάταξης και σύγκρισης με άλλες Ευρωπαϊκές ΜΜΕ (παρόμοιου μεγέθους και τομέα δραστηριότητας)
 • Δυνατότητα πρόσβασης σε παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών τα οποία υλοποιούνται ήδη στις Ευρωπαϊκές βιομηχανίες

Δίκτυο Ενεργειακών Αγγέλων

Το Δίκτυο Ενεργειακών Αγγέλων θα βελτιώσει τη διαθεσιμότητα των εξειδικευμένων ενεργειακών ελεγκτών και διαχειριστών καθώς και των παρόχων ενεργειακών υπηρεσιών και χρηματοδοτών. Το δίκτυο θα αποτελείται από εταιρείες ή ιδιώτες επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης (ΕΠΕΥ, ερευνητικά κέντρα, ενεργειακοί ελεγκτές, πάροχοι τεχνολογικών υπηρεσιών, κ.λπ.). Το Δίκτυο Ενεργειακών Αγγέλων θα παρέχει συμβουλές σχετικά με βέλτιστες πρακτικές και τρόπους χρήσης καινοτόμων τεχνολογιών και θα δημιουργήσει δεσμούς με στρατηγικούς εταίρους με την προοπτική προσέλκυσης χρηματοδότησης για το έργο.

 • Πρόκειται για δίκτυο εταιρειών με αποδεδειγμένη εμπειρία στο χώρο της ενεργειακής αποδοτικότητας
 • Πεπειραμένοι ενεργειακοί επιθεωρητές και στελέχη από το χώρο της ενέργειας, μπορούν να βοηθήσουν για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας
 • Δυνατότητα παροχής συμβουλών για τη χρήση βέλτιστων πρακτικών και καινοτόμων τεχνολογιών
 • Σύνδεσμοι με στρατηγικούς εταίρους για χρηματοδότηση σχετικών προγραμμάτων

€ 1.980.188

Συνολικός προϋπολογισμός

3,9 έτη

EnergyWater Project Διάρκεια

125

Energy Angels

75

Επαγγελματίες που έχουν εκπαιδευτεί

συνεργάτες μας

 • ITCL (Project Coordinator). Στόχος του Τμήματος Ενεργειακών Τεχνολογιών του ITCL είναι η ενσωμάτωση τεχνολογικών και μη τεχνολογικών καινοτόμων λύσεων στις εγκαταστάσεις παραγωγής για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση του κόστους προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα.
 • Carbon Trust. Αποστολή μας είναι να συνεισφέρουμε στην ταχύτερη μετάβαση σε μια αειφόρο οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Προκειμένου η δράση μας να έχει ουσιαστικά αποτελέσματα, διαδραματίζουμε καταλυτικό ρόλο στην προσπάθεια ενσωμάτωσης αλλαγών στις επιχειρήσεις, τις κυβερνήσεις και την κοινωνία των πολιτών σε όλο τον κόσμο.
 • CEA. Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών: Το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών είναι ανεξάρτητος, μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε το 2009 για την εκτέλεση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της εξοικονόμησης ενέργειας, των βιώσιμων μεταφορών και της αστικής κινητικότητας.
 • CTC – CIT. Το Clean Technology Centre – Cork Institute of Technology διαθέτει μακρά εμπειρία και έχει διακριθεί για το έργο του στους τομείς της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων και της αποδοτικής διαχείρισης των πόρων.
 • OIEAU. Το Office International de l’Eau (OIEau) είναι ένας ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα τη Γαλλία και αποστολή την ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων και των λεκανών απορροής.
 • GREENFLEX. Η Greenflex συμβάλλει στην επιτάχυνση της μετάβασης και στη μείωση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού κόστους με στόχο την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, προσφέροντας υποστήριξη από την ανάπτυξη στρατηγικής για τη λήψη μέτρων για ένα μέλλον βέλτιστων επιδόσεων, ένα «καλό μέλλον».
 • SMART FUTURE. Η Smart Future βοηθά τους οργανισμούς να καθορίσουν συγκεκριμένους στόχους για την αποτελεσματικότερη χρήση της ενέργειας και την επίτευξη των στόχων μείωσης των εκπομπών και να ενσωματώσουν τους εν λόγω στόχους στις συνολικές επιχειρηματικές στρατηγικές τους.
 • SOCAMEX. Η SOCAMEX είναι εταιρεία υδραυλικών έργων του Ομίλου Urbaser και ασχολείται με τον τομέα σχεδιασμού, κατασκευής, διαχείρισης και λειτουργίας μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και μονάδων επεξεργασίας πόσιμου νερού, εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και πόσιμου νερου, καθώς και τεχνική βοήθεια προς εταιρείες, δήμους και κοινότητες.
 • WINGS ICT. Η WINGS ICT Solutions είναι μια ταχέως αναπτυσσόμενη μικρομεσαία επιχείρηση που ασχολείται με δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όλους τους τομείς που άπτονται των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας και των κάθετων αγορών.
 • WssTP. Η WssTP είναι η Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Πλατφόρμα για το Νερό. Αποστολή της WssTP είναι να βελτιώσει τον συντονισμό και τη συνεργασία αναφορικά με τις προκλήσεις στον τομέα των υδάτων και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα του τομέα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων και των συναφών τομέων στην Ευρώπη.

ειδήσεις

κάλυψη από τα ΜΜΕ

Εγγραφή στο newsletter